Provincies halen de programmatische teugels aan

De provinciale bevoegdheden binnen de ruimtelijke ordening zijn sinds de Wro in 2008 veranderd. Provincies hebben vanuit
een sturende rol bovenlokale afwegingen te maken over ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en andere relevante ruimtelijke doelen. Echter, recent is geconstateerd dat het provinciaal toezicht op gemeentelijke planvorming en grondexploitaties de afgelopen jaren te wensen heeft overgelaten. Verschillende provincies zijn zoekende naar de manier waarop zij om kunnen gaan met overprogrammering en grootschalige leegstand van vastgoed. De grote beleidsvrijheid maakt dat de provincie Utrecht en Gelderland een verschillende aanpak kiezen.

Lees het volledige artikel hier.