Artikelen

Wonen bij snelwegen: lust of last?

Wonen bij snelwegen: lust of last?

Wonen bij snelwegen wordt vaak geassocieerd met negatieve effecten zoals geluid, luchtverontreiniging en barrière effecten. Maar er zijn ook voordelen, zoals een betere bereikbaarheid als een oprit in de buurt is. Daarnaast zijn er andere factoren die ervoor zorgen dat de ene bewoner een negatievere ervaring heeft dan de andere. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag: Wat is precies de invloed van de snelweg op de woontevredenheid? In de afgelopen decennia is er een toenemende aandacht voor negatieve effecten van snelwegen, met name vanuit een gezondheidsperspectief. Zo wordt de ...
Burgerparticipatie: analoog of digitaal?

Burgerparticipatie: analoog of digitaal?

Burgerparticipatie staat momenteel bij veel gemeenten op de agenda. Ondanks dat de toegevoegde waarde van het betrekken van burgers wordt erkend, is er weinig bekend over de concrete inrichting van het proces. Tot op heden werden voornamelijk analoge methoden gebruikt, maar als gevolg van de introductie van het internet experimenteren gemeenten ook met digitale methoden. Hierbij ontbreekt het aan een duidelijke inkadering van de kenmerken van beide methoden, waardoor de onderlinge verschillen onduidelijk zijn. Dit artikel presenteert de uitkomsten van een vergelijkend onderzoek naar het ...
Havengebied IJmuiden: van handhaving naar ontwikkeling

Havengebied IJmuiden: van handhaving naar ontwikkeling

Sinds twee jaar kunnen gemeenten bedrijveninvesteringszones (BIZ) in stellen als de ondernemers in het gebied daar voorstander van zijn. In IJmuiden is hebben de georganiseerde ondernemers na een periode waarin het tegengaan van illegale activiteiten en handhaving centraal stond met het instellen van een BIZ een stap gezet in het ontwikkelingsgerichte beleid voor een schoon, heel en veilig havengebied. Dat artikel gaat over het proces en de lessen die kunnen worden geleerd van de eerste Nederlandse BIZ in een havengebied. Gebiedsgericht beleid, waaronder het bedrijventerreinenbeleid, ...
Jane Jacobs en de kloof tussen theorie en praktijk

Jane Jacobs en de kloof tussen theorie en praktijk

Jane Jacobs: actievoerder en auteur. Het eerste tegen de stedelijke vernieuwingsplannen voor haar buurt in New York, het tweede van het wereldberoemde Death and Life of Great American Cities uit 1961, kortweg Death and Life. Haar reputatie is groot, maar haar invloed op de ruimtelijke praktijk houdt daarmee geen gelijke tred. Deze bijdrage probeert enkele oorzaken voor dit verschil te duiden en zoekt perspectief voor de ruimtelijke toekomst. Wie de moeite neemt om Jacobs’ vier in 1961 geformuleerde voorwaarden voor diverse stedelijkheid van enige afstand te bezien, ontdekt een fraaie ...
Jane Jacobs in Ulrum: Tactical Ulrumism

Jane Jacobs in Ulrum: Tactical Ulrumism

Jane Jacobs was een Amerikaanse publiciste en activiste die vooral bekend is geworden met haar ideeën over de dynamiek van grote Amerikaanse steden. Hoewel haar hart onmiskenbaar bij de stad lag, zijn het vaak de kleinere elementen: de mensen, de straten, de parken en de wijken, die de hoofdrol spelen in haar werk. Verrassend genoeg blijken veel van de ideeën van Jane Jacobs, zelfs vijftig jaar naar dato, ook zeer bruikbaar om de dynamiek van een burgerinitiatief in een kleine krimpgemeenschap in Nederland te kunnen duiden. In 2016 zou Jane Jacobs honderd jaar zijn geworden. Wat ...
Jane Jacobs’ populariteit: zegen of vloek?

Jane Jacobs’ populariteit: zegen of vloek?

Jane Jacobs is populairder dan ooit. In de afgelopen jaren heeft het aantal boeken, artikelen en documentaires over deze invloedrijke schrijfster en stadsactiviste een hoge vlucht genomen. Waar haar visie op steden in de jaren zestig nog op veel weerstand stuitte, lijkt tegenwoordig iedereen aan haar kant te staan. Meestal wordt dit als een goede ontwikkeling beschouwd, maar het is de vraag of dit terecht is. Leidt Jacobs’ werk ons daadwerkelijk naar een eerlijke, prettige stad voor allen of is daar meer voor nodig? Zowel in de collegebanken als in gemeentekantoren is het inmiddels ...
Een stad voor iedereen

Een stad voor iedereen

De toekomst van Amsterdam Nieuw-West wordt vergeleken met de transformatie die het Berlijnse Kreuzberg heeft ondergaan. Van een oude immigrantenwijk tot één van de populairste wijken van Berlijn. Nieuw-West heeft volgens het stadsdeel de potentie om eenzelfde soort verandering te ondervinden. Beleids- en structuurvisies zetten in op het uitrollen van het stedelijke karakter dat in de binnenstad aanwezig is. Maar hoe kan deze visie verder worden vormgegeven volledig rekening houdend met het bestaande weefsel? Het alledaagse leven als ondersteuning laten dienen voor visievorming is iets ...
Citizens and Planners: working at the interface

Citizens and Planners: working at the interface

Central in planning practice should be caring for place. A successful interface between citizens and government is crucial for such better place governance. The relationship between state, civil society and the economy has seen major changes over the last seven decades. In the current era of rethinking neoliberal modes of governance, civil society initiatives blossom. But the way formal government and existing planning systems work is often problematic. This article provides an inside perspective from England with important questions for the future of planning practice and the role of ...
Zorgen over en van de lagere middenklasse

Zorgen over en van de lagere middenklasse

Hoe gaat het met de grootste bevolkingsgroep in de nieuwe steden: de lagere middenklasse? Moeten we ons zorgen maken over al die mensen met hun gemiddelde en net wat lagere inkomens die in al die huizen met gemiddelde prijzen wonen? Er is een groot verschil tussen de zorgen die worden uitgesproken door beleidsmakers over de lagere middenklasse, en de zorgen die deze groep zelf uitspreekt over hun situatie. Vanaf het begin van deze eeuw is de beleidsaandacht sterk uitgegaan naar de ‘creatieve klasse’ (Florida, 2002). Ook in de nieuwe steden, en dat is opmerkelijk, want in veel ...
De grijze groeikern

De grijze groeikern

De bevolking in de nieuwe steden vergrijst, al is dat vooral een perspectief van de middellange termijn. Daarop anticiperen is daarom niet meteen urgent maar wel noodzakelijk. De vergrijzing in de oude suburbane gemeenten rondom de vier grote steden is vergelijkbaar maar is al jaren geleden ingezet. De ruimtelijke opgave in de nieuwe steden is deels hetzelfde als in de oude suburbane gemeenten, maar deels een andere, gezien de samenstelling van de bestaande woningvoorraad, met een groter aandeel eengezinswoningen en koopwoningen. Nederland vergrijst. Momenteel is al tweeëntwintig ...