Stellingen

De gevolgen van woonfuncties nabij het spoor

De gevolgen van woonfuncties nabij het spoor

Dat straks honderd miljoen reizigers per jaar Utrecht Centraal kunnen aandoen is natuurlijk bewonderenswaardig. Maar als omwonende van een van de drukste treinstations van Nederland inclusief de aanzienlijke spooremplacementen kijk je wellicht toch anders tegen de ontwikkelingen aan. Verschillende redenen spreken voor het wonen in de buurt van een spoorwegstation. Bereikbaarheid staat uiteraard bovenaan deze lijst, maar daartegenover staan ook redenen om stationsbuurten te mijden. In de negentiende eeuw draaide Nederland goed mee in de industrialisatie en tijden deze periode werd in ...

Diederik de Koe

vs. Jasper van Emstede

‘Echte’ inspraak is bij burgerparticipatie vaak afwezig

‘Echte’ inspraak is bij burgerparticipatie vaak afwezig

Burgerparticipatie gaat over het betrekken van de burger bij overheidszaken. Dit roept direct de vraag op of de overheid de burger wel echt volledig wil betrekken bij overheidszaken. Daarnaast kan je je afvragen of de burger wel betrokken kan worden bij overheidszaken. Dit lijken gemakkelijke vragen, maar de antwoorden op deze vragen bepalen in grote mate de kans van slagen van goede burgerparticipatie en tot op zekere hoogte van maatschappelijke democratie. Maatschappelijke democratie is inspraak, betrokkenheid en zeggenschap van mensen over hun maatschappelijke omgeving, zoals ...

Diederik de Koe

vs. Daan de Bruijn

Rijksinterventie voor bereikbaarheid

Rijksinterventie voor bereikbaarheid

Nederland kent een unieke modal split. Tussen de grote steden is de trein het meest populair. In steden heeft de fiets de voorkeur. Reizen van de zogenaamde groeikernen naar de steden worden overwegend met de auto gemaakt. En alle drie de modaliteitsvormen lijken vast te lopen. De totale capaciteit van de treinen in de ochtendspits wordt regelmatig benut. Fietscongestie- en parkeerproblematiek zijn aan de orde van de dag in steden als Utrecht en Amsterdam. En op de weg wordt filerecord na filerecord gebroken. En juist dat laatste levert meervoudige problemen op. Het wegverkeer zorgt er nog steeds voor dat Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit overschrijdt. Het leidt tot stress bij automobilisten, economische schade en ondermijnt de bereikbaarheid van onze steden.

Maarten Markus

vs. Toon Meelen

Sneller én integraler met de Omgevingswet

Sneller én integraler met de Omgevingswet

De doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet zijn veelbelovend. De regeldruk wordt verminderd, besluitvorming wordt sneller en er komt meer integrale samenhang in het vormgeven van de leefomgeving. Een belangrijk onderdeel zijn de omgevingsvisies van gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Die moeten richting geven en een afwegingskader hoe met verschillende ruimtelijke opgaven om te gaan. De Nationale Omgevingsvisie zal bijvoorbeeld richting geven hoe we lokaal keuzes maken voor wel of geen windmolenpark. Emiel Reiding, Directeur Nationale Omgevingsvisie, noemt als prangend voorbeeld ...

Maarten Markus

vs. Willem Salet

De opkomst van circulair bouwen blijft hangen in theorie

De opkomst van circulair bouwen blijft hangen in theorie

De circulaire economie is in opkomst, dit maakt het een veel gezien onderwerp van onderzoeken en analyses. Hierbij is het opmerkelijk dat de meeste onderzoeken zich voornamelijk richten op de theorie en dat er nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar de toepassing in de praktijk. Hetzelfde geldt voor circulair bouwen (en slopen). Nu de overgang naar een circulair economische bouwsector steeds dichterbij komt is er vanuit de praktijk grote vraag naar informatie op dit vlak, omdat praktische en objectieve kennis beperkt is. Hierdoor lijkt de ontwikkeling van een circulaire bouwsector ...

Diederik de Koe

vs. Hans Korbee

De haalbaarheid van een gasloos Nederland

De haalbaarheid van een gasloos Nederland

Op 2 juli 1963 werden in Hilversum de eerste Nederlandse woningen aangesloten op het aardgasnetwerk. Dat werd destijds een 'nieuw tijdperk' genoemd. Tegenwoordig zijn zo’n 7 miljoen huishoudens afhankelijk van aardgas. Dankzij dit aardgas kunnen we elke vanochtend warm douchen, een eitje koken en is het warm in huis. Zo goed als alle Nederlandse huizen zijn aangesloten op gas dat vooral afkomstig is uit de  aardgas velden onder het Groningse Slochteren. Door het stijgende aantal gaswinning gerelateerde aardbevingen in Groningen en de plannen van het kabinet om heel Nederland in 2050 ...

Diederik de Koe

vs. Tijmen Klip

Sociale veiligheid in steden bereik je met een goed ontwerp

Sociale veiligheid in steden bereik je met een goed ontwerp

Sociale veiligheid betekent dat iedereen zonder blootstelling aan criminaliteit, (seksueel) geweld, overlast en verloedering en zonder angstgevoelens in de openbare ruimte kan bewegen en verblijven. Al meer dan 50 jaar wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar de rol van fysieke en sociale omgevingskenmerken bij sociale onveiligheid. Deze onderzoeken tonen steeds weer aan dat sociale veiligheid gebaat is bij een goed ontwerp en beheer van gebouwen en de openbare ruimte. Deze op de concrete situatie gerichte aanpak staat wereldwijd bekend als Crime Prevention Through Environmental Design ...

Randy Bloeme

vs. Anne van Strien

Volkshuisvesting in tijden van groei

Volkshuisvesting in tijden van groei

Wonen in de binnenstad is structureel een opgave voor steden en daardoor onderwerp politieke discussie, beleid en onderzoek. Jeroen Singelenberg heeft in zijn doctoraalscriptie uit 1974 trends in gemeentelijke doelstellingen en beleid onderzocht en toekomstscenario’s verkend voor wonen in de Amsterdamse binnenstad. Duidelijk is dat in de jaren ’70 de binnenstad er anders voorstond dan nu. Toen was er bevolkingsdaling door een afname van het aantal woningen en een sterke verhuisbeweging van gezinnen de stad uit. Opvallend is wel een toename van kleine huishoudens zonder kinderen, een ...

Jeroen Singelenberg

vs. Jos Gadet

Volkshuisvesting in tijden van groei

Volkshuisvesting in tijden van groei

J. D. Middelboek schreef in 1989 een artikel in Rooilijn over het Chinese volkshuisvestingsbeleid: Met het doel uit een te zetten hoe de Chinese overheid het tekort aan woningen tracht te verminderen in het China aan het eind van de jaren tachtig schetst de auteur eerst hoe dit tekort is ontstaan. De grote problemen die in het Maoïstische tijdperk zijn ontstaan in het woningbestand zijn het resultaat van verschillende aspecten. Ten eerste waren de investeringen die gedaan werden in de woningbouw ontoereikend om te voldoen aan de vraag naar woonruimte, de bestaande bouw verloederde en ...

J. D. Middelboek

vs. Martijn de Geus

Kredietcrisis als kans voor vernieuwing en kwaliteit

Kredietcrisis als kans voor vernieuwing en kwaliteit

Annemarie Maarse schreef in 2009 het artikel ‘Kredietcrisis en de vastgoedsector', dit is daar een samenvatting van. In 2008 sloeg de kredietcrisis toe waarbij de investeringen in vastgoed tot een halt kwamen. Rooilijn heeft zich als blad snel tot deze nieuwe realiteit aangepast en wijdde een Kenniskring met diverse sprekers aan de crisis en hoe het nu verder moet in de ruimtelijke ontwikkeling. Aanpasbaarheid van marktpartijen, maar ook overheden is nodig om bestaansrecht te behouden. Tegelijkertijd zijn veranderingen nodig in de manier waarop plannen worden gemaakt: minder star en ...

Annemarie Maarse

vs. Gijs van den Boomen