Stellingen

Volkshuisvesting in tijden van groei

Volkshuisvesting in tijden van groei

Wonen in de binnenstad is structureel een opgave voor steden en daardoor onderwerp politieke discussie, beleid en onderzoek. Jeroen Singelenberg heeft in zijn doctoraalscriptie uit 1974 trends in gemeentelijke doelstellingen en beleid onderzocht en toekomstscenario’s verkend voor wonen in de Amsterdamse binnenstad. Duidelijk is dat in de jaren ’70 de binnenstad er anders voorstond dan nu. Toen was er bevolkingsdaling door een afname van het aantal woningen en een sterke verhuisbeweging van gezinnen de stad uit. Opvallend is wel een toename van kleine huishoudens zonder kinderen, een trend

Jeroen Singelenberg

vs. Jos Gadet

Volkshuisvesting in tijden van groei

Volkshuisvesting in tijden van groei

J. D. Middelboek schreef in 1989 een artikel in Rooilijn over het Chinese volkshuisvestingsbeleid: Met het doel uit een te zetten hoe de Chinese overheid het tekort aan woningen tracht te verminderen in het China aan het eind van de jaren tachtig schetst de auteur eerst hoe dit tekort is ontstaan. De grote problemen die in het Maoïstische tijdperk zijn ontstaan in het woningbestand zijn het resultaat van verschillende aspecten. Ten eerste waren de investeringen die gedaan werden in de woningbouw ontoereikend om te voldoen aan de vraag naar woonruimte, de bestaande bouw verloederde en ...

J. D. Middelboek

vs. Martijn de Geus

Kredietcrisis als kans voor vernieuwing en kwaliteit

Kredietcrisis als kans voor vernieuwing en kwaliteit

Annemarie Maarse schreef in 2009 het artikel ‘Kredietcrisis en de vastgoedsector', dit is daar een samenvatting van. In 2008 sloeg de kredietcrisis toe waarbij de investeringen in vastgoed tot een halt kwamen. Rooilijn heeft zich als blad snel tot deze nieuwe realiteit aangepast en wijdde een Kenniskring met diverse sprekers aan de crisis en hoe het nu verder moet in de ruimtelijke ontwikkeling. Aanpasbaarheid van marktpartijen, maar ook overheden is nodig om bestaansrecht te behouden. Tegelijkertijd zijn veranderingen nodig in de manier waarop plannen worden gemaakt: minder star en ...

Annemarie Maarse

vs. Gijs van den Boomen

Van juridisch document tot planologisch instrument

Van juridisch document tot planologisch instrument

Menno van der Veen schreef in 2010 het artikel 'Van juridisch document tot planologisch instrument',dit is daar een samenvatting van. In dit artikel pleit Menno van der Ven voor het meer opnemen van relationele aspecten in PPS-overeenkomsten in de sector gebiedsontwikkeling. Zulke contracten zouden een te hoog en hard juridisch karakter kennen, terwijl de zachte relatiekant onvoldoende voet aan de grond krijgt. Voorbeelden van relationele aspecten die een onderdeel zouden moeten vormen van een PPS-overeenkomst, zijn: de projectdoelstellingen, het voorop stellen van het projectbelang, ...

Menno van der Veen

vs. Arno Eversdijk

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de stad: kies voor transformeren in plaats van creëren

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de stad: kies voor transformeren in plaats van creëren

De nieuwbouw op de zelfbouwkavels in de stad vliegt momenteel de grond uit. Ga maar kijken op het Zeeburgereiland, Amstelkwartier, de Buiksloterham of de Houthavens in Amsterdam. Fijn voor de bouwers/bewoners en goed voor de stad. Toch is het maar een druppel op de gloeiende plaat van het woningtekort in de stad. Je eigen woning bouwen is natuurlijk prachtig, maar helaas maar voor weinigen weggelegd. We weten inmiddels dat CPO veel langdurige inspanning vergt en niet echt goedkoper is dan seriebouw, ondanks het stimuleringsbeleid van de gemeente om locaties beschikbaar te stellen en de ...

Bouwe Olij

vs. Adri Duivesteijn

De rol van de traditionele planoloog is uitgespeeld

De rol van de traditionele planoloog is uitgespeeld

Het werk van planologen wordt in hoog tempo complexer en boeiender. Dat wil zeggen: voor planologen die beseffen dat we in een nieuwe tijd zijn aanbeland en die zich profileren als dragers en makers van die nieuwe realiteit. Dit in tegenstelling tot traditionele planologen die in de wording van de ruimtelijke ordening een meer zuiver uitvoerende rol spelen. Je zou kunnen zeggen dat het flatland van de achterhaalde planologie plaats maakt voor een nieuwe multidimensionale praktijk van drie bewegingen die samen de contouren schetsen van wat ik relationele planologie noem. De eerste ...

Govert Derix

vs. Hans Leeflang

Shared Space is geschikt voor hoogstedelijk gebied

Shared Space is geschikt voor hoogstedelijk gebied

Shared Space is een concept van de wijlen Friese verkeersontwerper Hans Monderman. Het inrichtingsprincipe, vooral bedoeld om de voetganger prioriteit te geven over de auto, is in Friesland en Groningen veelvuldig toegepast, maar meestal in redelijk rustige urbane en sub-urbane situaties. In het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland en Zweden, is het concept ook vaak toegepast. Onze Zuid-Europese buren gebruiken soortgelijke principes het vaakst maar zonder eraan een naam te geven. Belangrijke stedelijke pleinen, waar de voetganger primaat heeft, worden doorgaans zo onverdeeld mogelijk ...

Ruwan Aluvihare

vs. Sjoerd Nota

Gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op de nieuwe omgevingswet

Gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op de nieuwe omgevingswet

De Omgevingswet biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden om ruimtelijke ambities integraal te benaderen en samenwerking tussen partijen te stimuleren. Doel van de wet, die op 1 januari 2018 in werking treedt, is vereenvoudiging van de lokale besluitvorming en het bieden van de de mogelijkheid van integrale gebiedsontwikkeling. Dit vergt wel een goede voorbereiding door gemeenten. Enerzijds dienen gemeenten hun eigen ambities en prioriteiten in ruimtelijk beleid scherp te krijgen. Anderzijds is het essentieel dat gemeenten zich voorbereiden op een nieuwe externe rol als procesregisseur waarmee

Durk Groenveld

vs. John van den Hof

De klimaattop stelt klimaatdoelen nog lang niet veilig

De klimaattop stelt klimaatdoelen nog lang niet veilig

In december 2015 is er in Parijs tijdens de zogenaamde COP21 (Conference of Parties) van de Verenigde Naties een historisch klimaatakkoord overeengekomen. Historisch, omdat unaniem een verscherpte ambitie is afgesproken: de opwarming van de aarde beperken tot ruim beneden de twee graden, liefst zelfs anderhalve graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het gezamenlijke streven is om zo snel mogelijk de piek in mondiale broeikasgasemissies te bereiken; in de tweede helft van deze eeuw moet de netto emissie, oftewel de uitstoot minus opname van broeikasgassen, nul zijn. Alle 195 ...

Bart Verheggen

vs. Pier Vellinga

Gezamenlijk huisvesten studenten en vluchtelingen biedt meer dan alleen onderdak

Gezamenlijk huisvesten studenten en vluchtelingen biedt meer dan alleen onderdak

Hoewel er nu nog geen ervaring is met het gemengd huisvesten van studenten en vluchtelingen op grote schaal, is er wel ervaring op kleinere schaal met de combinatie van studenten en kwetsbare jongeren, waaronder vluchtelingen. En die ervaring is uitstekend. De laatste jaren zijn er veel voorbeelden van huisvesting waar allerlei soorten jongeren door elkaar wonen: studerende, werkende en werkloze jongeren, jongeren die uitstromen uit de zorg en sinds kort ook jonge vluchtelingen. Het succes van zulke huisvesting wordt juist bepaald door het mengen van de meer kwetsbare jongeren met ...

Pim Koot

vs. Xandra Hoek