Stellingen

Wat geeft u de provinciale coalitievorming mee?

Wat geeft u de provinciale coalitievorming mee?

De uitslagen van de provinciale verkiezingen van 2023 zijn binnen. Het politieke spel van de coalitievorming kan nu beginnen. Lees wat de redactie de politieke partijen meegeeft in deze zoektocht en reageer met wat u de coalitievormende partijen meegeeft in het komen tot een coalitieakkoord.

Rooilijn stellingredactie

vs. ...

Eigen volk eerst?

Eigen volk eerst?

Gido van Os zet vraagtekens bij de voorgestelde herziening van de Huisvestingswet uit 2014 die gemeenten bevoegdheden geeft om tot vijftig procent van de nieuwe huur- en koopwoningen met voorrang toe te wijzen aan mensen met een lokale binding.

Gido van Os

vs. ...

De huidige participatieaanpak vertraagt de woningproductie

De huidige participatieaanpak vertraagt de woningproductie

Gemeenten staan onder hoge tijdsdruk om het enorme woningtekort aan te pakken. De benodigde megaproductie van woningen moet tegelijkertijd ook voldoen aan verschillende ambities op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, programmatische- en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een snel en doordacht deltaplan van onze juristen, planeconomen, planologen en stedenbouwkundigen. En juist nu kunnen veel plannen niet op draagvlak in de buurt rekenen. Buurtbewoners en belangengroepen grijpen alle mogelijkheden aan om de planvorming te vertragen, met hoop op afstel. Bouwprojecten hebben ...

Luuk van Dijk

vs. Michiel Stapper

Gezonde leefomgeving: kwestie van gedrag of gebied

Gezonde leefomgeving: kwestie van gedrag of gebied

In de laatste decennia is ons begrip van gezondheid ingrijpend veranderd. Waar het vroeger vooral ging om afwezigheid van ziekte, wordt gezondheid tegenwoordig gezien als het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Dat noemen we positieve gezondheid. In Nederland groeit de laatste jaren, o.a. door de aankomende Omgevingswet, de aandacht voor de ‘gezonde leefomgeving’. Deels een nieuw thema, in ieder geval onder deze noemer, deels een onderwerp zo oud als de ruimtelijke ordening zelf. Van oudsher ging de koppeling tussen gezondheid en ...

Anna Herngreen

vs. Marloes van der Klauw

Ruimtelijke ordening: wel een kader en daarbinnen ruimte geven

Ruimtelijke ordening: wel een kader en daarbinnen ruimte geven

Ruimtelijke Ordening? Als sociaal geograaf vind ik het heerlijk om hiermee bezig te zijn. En wat een voorrecht is het, dat ik dit in mijn portefeuille kreeg toen ik tussentijds in de Tweede Kamer kwam in juni 2019. Nederland is een prachtig land, waar de ruimte beperkt is, en we voor opgaven en keuzes staan die belangrijk zijn voor nu en voor de toekomst. Daar wil ik aan bijdragen. Het belang van ruimtelijke ordening is misschien wel groter dan ooit. We moesten de ruimte in Nederland altijd al goed verdelen. Maar juist nu is er een aantal enorme opgaves op het gebied van energie, ...

Kelly Regterschot (VVD)

vs. Faissal Boulakjar (D66)

Zonder extra infrastructuur en vervoer slibt ons land dicht

Zonder extra infrastructuur en vervoer slibt ons land dicht

De VVD vindt het van belang dat iedereen op een snelle manier op het werk, bij familie of op een andere bestemming kan komen, ongeacht het vervoersmiddel dat men kiest. Dat geldt in, maar ook van en naar de stad en de regio. Daarom wil de VVD de komende jaren investeren in auto-, spoor-, vaar-, én fietswegen. De grootste bereikbaarheidsknelpunten pakken we daarbij het eerste aan. Ook wordt er geïnvesteerd in internationale (trein)verbindingen, zodat voor korte afstandsreizen voor een duurzaam alternatief voor het vliegtuig kan worden gekozen. Ondanks dat we ook na de coronacrisis ...

Mark Harbers (VVD)

vs. Cem Laçin (SP)

De tijd van Welstand is voorbij

De tijd van Welstand is voorbij

In Nederland is nagenoeg alles in het ruimtelijk domein geregeld. Zo ook de esthetiek. Tegelijkertijd is deze nauwe esthetische beoordeling aan kritiek onderhevig. Drie redenen waarom de tijd van Welstand voorbij is. Allereerst leidt welstand tot een bepaalde mate van willekeur. Over smaak valt te twisten. In de Volkskrant van juli 2020 pleit architect Olderwater dan ook voor het vaststellen van objectieve stedenbouwkundige kaders zoals ook in Duitsland het geval is. Binnen die kaders geniet een opdrachtgever of architect vervolgens de vrijheid om de expressie te bepalen. Je zou zelfs ...

Maarten Markus

vs. Caroline Bos

Crisis of kans voor de Carribean

Crisis of kans voor de Carribean

Massatoerisme kan ontwrichtend werken voor natuur en maatschappij. En veel van de uitgaven van toeristen komen lang niet altijd terecht bij de lokale gemeenschap. De Corona-crisis heeft het toerisme wereldwijd een halt toegeroepen. Deze disruptie kan ook een kans zijn om toerisme-intensieve economieën te veranderen naar een meer veerkrachtige en duurzame economie. De Caribische eilanden zijn een concreet voorbeeld van relatief kleine eilanden die normaal veel toeristen mogen verwachten. Met name de cruiseschepen zorgen voor grote pieken toeristen en een piekdruk op voorzieningen, ...

Maarten Markus

vs. Jillian Student

COVID-19: een kans voor een versnelde energietransitie

COVID-19: een kans voor een versnelde energietransitie

Zolang COVID-19 nog altijd om zich heen grijpt, ligt de eerste prioriteit uiteraard bij de volksgezondheid. Tegelijkertijd moeten we waken voor het risico dat andere belangen zonder kritische overwegingen naar de achtergrond verdwijnen. Dit is een serieus risico voor het eerder behaalde momentum van de energietransitie in relatie tot het behalen van de klimaatdoelen. Een combinatie van meer hernieuwbare elektriciteit en minder elektriciteit uit kolen lijkt de wereldwijde stijging van CO2 in 2019 een halt toe te roepen, maar de uitdaging om de uitstoot verder terug te dringen blijft ...

Diederik de Koe

vs. Derk Loorbach

Natuurbeleid mist handelingsperspectief

Natuurbeleid mist handelingsperspectief

Het falende Programma Aanpak Stikstof (PAS) legt een grote zwakte van sectoraal gedreven natuurbeleid weer. Toenemende kennis over de negatieve effecten van verschillende industrieën leidt tot eendimensionale maatregelen die zich lijken op te stapelen. Het gevolg is dat een sector zoals de landbouw binnen een productiegedreven business model steeds meer compenserende maatregelen moeten nemen om de negatieve effecten te mitigeren. Dat leidt tot een impasse waarbij productie-gedreven landbouwondernemingen vanuit natuurbescherming geredeneerde normen klem worden gezet.

Maarten Markus

vs. Hens Runhaar