Artikelen

Opdrachtgeverschap in de woningbouw

Opdrachtgeverschap in de woningbouw

Hoewel er al geruime tijd toenemende aandacht is voor zelfbouw, blijft het nog altijd achter als een vorm van woningbouw in Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor laag- en middeninkomens in de stedelijke gebieden. De logica van zelfbouw lijkt op gespannen voet te staan met de geïnstitutionaliseerde normen in de woningbouw, de grondontwikkeling en de bouw. Wil zelfbouw echt voet aan de grond krijgen, dan lijkt een herschikking van de posities van actoren in de woningbouw noodzakelijk. Bij zelfbouw krijgen bewoners verantwoordelijkheid voor en controle over de bouw van een woning ...
Addertjes onder het (kunst)gras

Addertjes onder het (kunst)gras

In een gezelschap van enthousiaste Gentse burgers zien in 2013 de eerste ‘leefstraten’ het levenslicht. Dit experiment, dat in straten ruimte schept voor groen en ontmoeting, stuurt aan op een radicale omwenteling. Een technische en rationele bestuurscultuur met betrekking tot straatinrichting kan plaats maken voor een systeem van co-creatie tussen stad, burgers en experts. Tegelijk wordt de dominante aanwezigheid van de auto bedwongen en de transitie naar een ecologisch duurzame toekomst gefaciliteerd. Kunnen leefstraten dit potentieel waarmaken en waar liggen de addertjes onder het ...
Lokale inzet door ontmoeting

Lokale inzet door ontmoeting

Veel bewoners willen actief betrokken zijn bij hun leefomgeving. Maar niet iedereen doet dat in gelijke mate. Hoe bereik je het sluimerende potentieel aan lokale inzet in een gemeente? Gevraagd worden door een bekende blijkt een belangrijke route naar actieve betrokkenheid. Maar hoe en waar ontstaan sociale netwerken in een dorp? Interviews met actieve inwoners geven meer inzicht in de rol die sociale netwerken spelen in de keuze om actief te worden en hoe en waar lokale sociale contacten ontstaan. De overheid verwacht van burgers dat ze meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun ...
Overschakelen op warmtenet! Maar hoe?

Overschakelen op warmtenet! Maar hoe?

Gemeenten willen van het gas af, maar missen de financiële en juridische instrumenten om de aanleg van warmtenetten te stimuleren. Tegelijkertijd ervaren huishoudens niet de noodzaak om over te stappen op het duurzamere warmtenet. Zolang de juridische en financiële bevoegdheden van gemeenten niet worden uitgebreid, zullen gemeenten hun toevlucht moeten nemen tot innovatieve instrumenten om huishoudens te overtuigen zich aan te sluiten bij een warmtenet. Werken deze instrumenten? En welke barrières zijn daarbij aanwezig? De krantenkop Amsterdam wil voor 2050 aardgasloze stad zijn is ...
Wonen bij snelwegen: lust of last?

Wonen bij snelwegen: lust of last?

Wonen bij snelwegen wordt vaak geassocieerd met negatieve effecten zoals geluid, luchtverontreiniging en barrière effecten. Maar er zijn ook voordelen, zoals een betere bereikbaarheid als een oprit in de buurt is. Daarnaast zijn er andere factoren die ervoor zorgen dat de ene bewoner een negatievere ervaring heeft dan de andere. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag: Wat is precies de invloed van de snelweg op de woontevredenheid? In de afgelopen decennia is er een toenemende aandacht voor negatieve effecten van snelwegen, met name vanuit een gezondheidsperspectief. Zo wordt de ...
Burgerparticipatie: analoog of digitaal?

Burgerparticipatie: analoog of digitaal?

Burgerparticipatie staat momenteel bij veel gemeenten op de agenda. Ondanks dat de toegevoegde waarde van het betrekken van burgers wordt erkend, is er weinig bekend over de concrete inrichting van het proces. Tot op heden werden voornamelijk analoge methoden gebruikt, maar als gevolg van de introductie van het internet experimenteren gemeenten ook met digitale methoden. Hierbij ontbreekt het aan een duidelijke inkadering van de kenmerken van beide methoden, waardoor de onderlinge verschillen onduidelijk zijn. Dit artikel presenteert de uitkomsten van een vergelijkend onderzoek naar het ...
Havengebied IJmuiden: van handhaving naar ontwikkeling

Havengebied IJmuiden: van handhaving naar ontwikkeling

Sinds twee jaar kunnen gemeenten bedrijveninvesteringszones (BIZ) in stellen als de ondernemers in het gebied daar voorstander van zijn. In IJmuiden is hebben de georganiseerde ondernemers na een periode waarin het tegengaan van illegale activiteiten en handhaving centraal stond met het instellen van een BIZ een stap gezet in het ontwikkelingsgerichte beleid voor een schoon, heel en veilig havengebied. Dat artikel gaat over het proces en de lessen die kunnen worden geleerd van de eerste Nederlandse BIZ in een havengebied. Gebiedsgericht beleid, waaronder het bedrijventerreinenbeleid, ...
Jane Jacobs en de kloof tussen theorie en praktijk

Jane Jacobs en de kloof tussen theorie en praktijk

Jane Jacobs: actievoerder en auteur. Het eerste tegen de stedelijke vernieuwingsplannen voor haar buurt in New York, het tweede van het wereldberoemde Death and Life of Great American Cities uit 1961, kortweg Death and Life. Haar reputatie is groot, maar haar invloed op de ruimtelijke praktijk houdt daarmee geen gelijke tred. Deze bijdrage probeert enkele oorzaken voor dit verschil te duiden en zoekt perspectief voor de ruimtelijke toekomst. Wie de moeite neemt om Jacobs’ vier in 1961 geformuleerde voorwaarden voor diverse stedelijkheid van enige afstand te bezien, ontdekt een fraaie ...
Jane Jacobs in Ulrum: Tactical Ulrumism

Jane Jacobs in Ulrum: Tactical Ulrumism

Jane Jacobs was een Amerikaanse publiciste en activiste die vooral bekend is geworden met haar ideeën over de dynamiek van grote Amerikaanse steden. Hoewel haar hart onmiskenbaar bij de stad lag, zijn het vaak de kleinere elementen: de mensen, de straten, de parken en de wijken, die de hoofdrol spelen in haar werk. Verrassend genoeg blijken veel van de ideeën van Jane Jacobs, zelfs vijftig jaar naar dato, ook zeer bruikbaar om de dynamiek van een burgerinitiatief in een kleine krimpgemeenschap in Nederland te kunnen duiden. In 2016 zou Jane Jacobs honderd jaar zijn geworden. Wat ...
Jane Jacobs’ populariteit: zegen of vloek?

Jane Jacobs’ populariteit: zegen of vloek?

Jane Jacobs is populairder dan ooit. In de afgelopen jaren heeft het aantal boeken, artikelen en documentaires over deze invloedrijke schrijfster en stadsactiviste een hoge vlucht genomen. Waar haar visie op steden in de jaren zestig nog op veel weerstand stuitte, lijkt tegenwoordig iedereen aan haar kant te staan. Meestal wordt dit als een goede ontwikkeling beschouwd, maar het is de vraag of dit terecht is. Leidt Jacobs’ werk ons daadwerkelijk naar een eerlijke, prettige stad voor allen of is daar meer voor nodig? Zowel in de collegebanken als in gemeentekantoren is het inmiddels ...